Contact Us

Company’s Legal Name:  Shenzhen Shi Xihai Maoyi Youxian Zeren Gongsi
Registered Business Address: 
CN
Luohu Qu Huangbei Jiedao Yijng Lu 2003 Hao Yijing
Huayuan Guihua Cun Guining Lou C3
Shenzhen
Guangdong
518000
 

Business Address:China Guangdong
Shenzhen
Luohu Qu Huangbei Jiedao Yijng Lu 2003 Hao Yijing
Huayuan Guihua Cun Guining Lou C3
518000

Tel: +8615815532671

Email: sales@sycotek.com
Email: xihaimaoyi_uk@yahoo.com
Email: xihaimaoyi_us@yahoo.com
Email: xihaimaoyi_jp@yahoo.com
Email: xihaimaoyi_au@yahoo.com
Email: xihaimaoyi_in@yahoo.com
Email: xihaimaoyi_sp@yahoo.com

 

Contact Us
* Required information